අධ්‍යාපනික - 5 ශ්‍රේණිය


m%dKjdÑ kdumo

mK we;s mqoa.,hska iy i;=ka y`ÿkajk kdumo m%dKjdÑ kdumo f,i y`ÿkajhs ifÉ;ksl kdumo f,io y`ÿkajhs
WodyrK( wïud";d;a;d".=re;=ñh"f.dúhd"ffjoHjßh"uqjd"iukhd"ydjd"ñueiaid

wm%dKjdÑ kdumo

mK ke;s foaj,a iy ia:dk ye`Èkaúug fhdok kdumo wm%dKjdÑ kdumo f,i y`ÿkajhs wfÉ;ksl kdumo f,io y`ÿkajhs
WodyrK( u, "fïih"mqgqj"mEk"mekai, "mqgqj"rEmjdysksh"mdi, "mkai, "k.rh

,sx. fNaoh

m%dKjdÑ kdumo kej; ,sx. fNaohg ,lafõ ,sx. fNaoh fldgia folls
1  mqreI ,sx.
2  ia;s% ,sx.

mqreI ,sx. kdumo

msßñ wh ye`Èkaúu i`oyd fhdok kdumo mqreI ,sx. kdumo f,i y`ÿkajhs

ia;s% ,sx. kdumo

.eyeKq wh ye`Èkaúu i`oyd fhdok kdumo ia;s% ,sx. kdumo f,i y`ÿkajhs

kmqxil ,sx. kdumo

wm%dKjdÑ kdumo ia;s% ,sx. yd mqreI ,sx. f,i ,sx. fNaohg ,la fkdfõ tu ksid wm%dKjdÑ kdumo ish,a, y`ÿkajkafka kmqxil ,sx. kdumo f,ihs
WodyrK( .=jkahdkh" ÿñßh" mß.kl" mdie, " Èhuka;sh

ixLHd fNaoh

kdumo j, úfYaI ,laIKh kï ixLHdjlg wh;a úuhs" ta wkqj kdumo ixLHd fNaohlg ,lafõ ixLHd fNaoh fldgia folls
1  taljpk kdumo
2   nyqjpk kdumo

taljpk kdumo

mqoa.,fhla fyda if;la fyda tla fohla fyda tla ia:dkhla fyda fjka fjkaj ye`Èkaúug fhdok kdumo taljpk kdumo f,i y`ÿkajhs

nyqjpk kdumo

mqoa.,hka" i;=ka" foaj,a"yd ia:dk tllg jvd fhfok úg tajd y`ÿkajk ku kdumo nyqjpk kdumo f,i y`ÿkajhs


m%dKjdÉ kdumo 10 la ,shkak

1' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           6 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           7' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           8' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           9' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           10' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''

wm%dKjdÉ kdumo 10 la ,shkak
1' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           6 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           7' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           8' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           9' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''           10' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''

my; ±lafjk mo j, úreoaO ,sx.sl mo ,shkak
¸ fjf< kaod ''''''''''''''''''''''''''''           ¹¸ ndmamd '''''''''''''''''''''''''''
¸¸ isxyhd '''''''''''''''''''''''''''           ¹¸¸ ''''''''''''''''''''''''''' l=udß
¸¸¸ ''''''''''''''''''''''''''' ñ;=ßh           ¹¸¸¸ ''''''''''''''''''''''''''' weh
¸¹ ''''''''''''''''''''''''''' YsIHdj           ¸º f.dkdf.a '''''''''''''''''''''''''''
¹ ls%vlhdg '''''''''''''''''''''''''''           º f,aLlhd;a '''''''''''''''''''''''''''

my; È we;s mo j, nyqjpk mo ,shkak
¸ l=Uqr ''''''''''''''''''''''''''''           ¹¸ uqoao '''''''''''''''''''''''''''
¸¸ je, '''''''''''''''''''''''''''           ¹¸¸ m;a;rfha '''''''''''''''''''''''''''
¸¸¸ ;rej '''''''''''''''''''''''''''           ¹¸¸¸ jdykhg '''''''''''''''''''''''''''
¸¹ w;af;a '''''''''''''''''''''''''''           ¸º kx.sf.a '''''''''''''''''''''''''''
¹ mdrl '''''''''''''''''''''''''''           º myk;a '''''''''''''''''''''''''''

ls%hd mo

lsishï lsßula fyda isÿúula fyda ye`Èkaúug fhdok mo ls%hd mo f,i y`ÿkajhs ls%hdmo my; ±lafjk whqßka fnod fjka l< yelsh

wk;s; ld, ls%hdmo

j¾;udk ld, ls%hdmo yd wkd.; ld, ls%hdmo hkqfjka ls%hdmo j¾. folla ke;' ld, folu i``oyd fhdokafka wk;s; ld, ls%hdmohs'

j¾;ud; ld, ls%hdmo

±ka lrk yd isÿqjk foa y`ÿkajk ls%hdmo j¾;udk ld, ls%hd mohs' tajd taljpk ls%hdmo yd nyqjpk ls%hdmo hkqfjka fldgia follg fnfoa'

w;s; ld, ls%hdmo

lr fyda isÿú fyda wjidk jq ls%hdjka ye`Èlaúu i`oyd fhdok ls%hdmo w;s; ld, ls%hdmo f,i y`ÿkajhs fïjdo taljjk yd nyqjpk ls%hdmo hkqfjka fldgia folls

මෙම සටහන බාගත කිරීමට

Back to Top